VESTFOLDS TUROMRÅDER KAN BLI RASERT

Foto: Marius Dalseg

NVE la mandag denne uka fram sitt forslag til «Nasjonale ramme for vindkraft». Om dette blir vedtatt vil det for Vestfold bety at flere av de mest brukte turområdene kan bli rasert.

Det åpnes for utbygging av vindmøller bl.a. i områdene fra Darrebu på Skrim, sydover mot Prestseter og til Vindfjell, samt fra Merkedammen/Trollsvann og til langt syd for Heisetra.

I disse mye brukte områdene har Turistforeningen i Vestfold mange mil med merkede turløyper og hyttene Darrebu, Presteseter, Lindsverkseter, Trollsvannstua og Heisetra.

Konsekvensene av vindkraftanlegg er ikke bare at du vil se noen vindturbiner i horisonten når du er på tur. Landskapet gjør at vindkraftutbygging krever større terrenginngrep.

Vindkraftanlegg i kupert terreng krever ofte store terrengendringer, med sprengning, store skjæringer og andre steder fyllinger. Grunnen til dette er blant annet for at det skal være mulig å transportere de lange turbinvingene til hver enkelt oppstillingsplass. 

For hver vindturbin bygges det om lag 800 meter gruset anleggsvei gjennom landskapet. Ved foten av hver turbin kreves en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. De største vindturbinene kan bli opptil 250 meter høye og sees fra minst fem mils avstand.

TOT vil ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss, slik at også de kan få naturopplevelser for livet. 


TOT er ikke imot all vindkraft. Fornybar energi er viktig for å redusere klimautslippene, men det må skje på naturens premisser. Vi må ha to tanker i hodet på en gang, og klare å ta vare på både klima og natur. Myndighetene bør derfor satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur.


For hvert år blir det mindre natur i Norge. Vindkraftutbygging er den faktoren som nå kan gi det største tapet av naturarealer fremover. Vindkraft innebærer store naturinngrep, og DNT er bekymret for omfanget av videre utbygging.
Det finnes mange muligheter for å satse fornybart uten å ødelegge verdifull natur. Innsatsen for energieffektivisering og -sparing må trappes opp. Dessuten må det satses på andre fornybare energiformer, som opprustning av eksisterende vannkraftverk, solenergi og vindkraft til havs. Utbyggingen av vindkraft på land bør styres i retning av allerede utbygde og industrialiserte områder


Foto: Marius Dalseg

Skrevet av Anne-Lene Stulen 3. april 2019