SPØRSMÅL og svar -  VÅRE POLITIKERE

Tønsberg og Omegn Turistforening ønsket å kartlegge hva våre politikere i Re/Tønsberg og Færder villle gjøre for å skape en god friluftslivskommune. I den forbindelse sendte vi et brev med spørsmål til alle våre lokallagsledere i de forskjellige partiene, og med svarfrist innen 22. august.

Da har vi mottatt svar på spørsmålene fra:  MDG Tønsberg og Færder, AP Tønsberg og Færder, Venstre Tønsberg, SV Tønsberg, SP Tønsberg, Rødt Tønsberg/Færder. 
Ikke noe svar fra Tønsberg/Re og Færder fra: Høyre, Krf og FRP.

Vi tenker at disse svarene kan være til hjelp for våre medlemmer når det gjelder å  vurdere hvilke partier de skal stemme på. Spørsmålene er viktige saker for DNT/TOT og gjelder friluftsliv og natur.

Her er spørsmålene: 

a) Hva vil dere konkret gjøre for å ta vare på nærnaturen?

b) Hva vil dere gjøre for å ta vare på trivsel og trygghet ved sjøen, vil dere innføre lokale begrensninger på motorisert ferdsel og fart langs kysten?

c) Hva vil dere gjøre for å tilrettelegge for friluftsliv mtp merking og skilting av turstier?

d) Vil dere opprette en tilskuddsordning for tilrettelagt friluftsliv for de som trenger et slikt tilbud?

e) Hva er deres standpunkt mtp utbygging av vindkraft i våre området?

f) Hva vil dere gjøre for å ivareta allmennhetens tilgang til kysten, bl.a. når det gjelder fjerning av ulovlige stengsler

Vi vil publisere svarene fortløpende både her og på facebook når vi mottar dem. Og vi håper våre politikere tar seg tid og bryr seg om å svare oss. 

Her kommer svarene fra politikerne:

MDG  Tønsberg v/1. kandidat Kjell Anders Lier:

a) Vi ønsker å verne all dyrket og dyrkbar mark. Vi ønsker en markagrense rundt de viktigste friluftsområdene i kommune der alle inngrep blir forbudt. 
Vi ønsker å bruke mer ressurser på å holde stier åpne og løyper godt merket sommer som vinter, gjerne i samarbeid med TOT.

b) Vi vil være så restriktive mot motorisert ferdsel rundt kysten vår som våre nasjonale lover gir oss rett til. Vi ønsker et forbud mot vannscootere i våre farvann. Dette for å begrense støy og forurensning, og vise aktsomhet overfor natur og dyrelivet.

c) Vi vil ta initiativ til et ennå tettere samarbeid med DNT/TOT for å styrke det allerede gode samarbeidet kommunen har med TOT i dag på vedlikehold og skilting av stier og løyper. Vi tenker at kommunen kan hente mye på å bedre samarbeidet med frivilligheten. Vi ønsker generelt en bedre skilting av stier og løyper i kommunen og er villige til å prioritere dette i budsjettsammenheng.

d) Dette ønsker vi å utrede nærmere og vil be rådmannen komme med en politisk sak i kommende periode.

e) Vi er imot all landbasert vindkraft i våre nærområder!

f) Vi vil håndheve dagens lovverk meget strengt, etablere/videreføre kyststiene der det er naturlig, si nei til all bygging i strandsonen.

MDG FÆRDER v/1. kandidat Randi Hagen Fjellberg

a) Verneområder og andre friluftsområder følges opp i form av aktiv skjøtsel (beiting, rydding) og fornuftig forvaltning gjennom tilrettelegging for publikum.
·         Kommunen er aktiv i kampen mot insektdød.
·         Kommunen utarbeider en egen forskrift for skogforvaltning med spesielt fokus på biologisk mangfold.
Etablerte krysningsveier for viltstammen mellom skogsområdene på øya holdes fri for tekniske inngrep. 
Kommunen skal være svært restriktiv med dispensasjoner for tiltak i 100-metersbeltet

b) Kartlegge effekten av motorferdsel på sjøen, hvilken belastning dette har på friluftsliv, forsøpling og dyreliv. Deretter treffe nødvendige tiltak som reduserer skadevirkningene. Vi ønsker restriksjoner på bruk av vannscooter.

c) - Fellesinteresser for natur og friluftsliv sikres ved å sette “markagrenser” rundt større gjenværende grøntområder.
 - Turstiene ryddes, vedlikeholdes og merkes for å øke tilgjengeligheten.
- Utarbeider en helhetlig gjennomgang av ferdselsretten i strandsonen, og at det gjøres tydelig hvor det er lov til å ferdes.
- Tilrettelegger for egne ridestier.
- Sykkel- og gangstier utvides og gamle ferdselsårer vedlikeholdes av kommunen.

d) Det har vi ikke tatt stilling til i vårt program

e) MDG ønsker flytende vindmøller til havs.

f) Utarbeider en helhetlig gjennomgang av ferdselsretten i strandsonen, og at det gjøres tydelig hvor det er lov til å ferdes. Vi i Færder MDG er spesielt opptatt av Allemannsretten .

FÆRDER ARBEIDERPARTI v/1. kandidat Jon Sanness Andersen

​​​​​​​a) Færder er en liten kommune.  Den er så liten at alle naturområder - unntatt skjærgården - er nærnatur for noen av våre innbyggere. Klok arealforvaltning er det viktigste tiltaket for å bevare miljøet.  Arbeiderpartiet vil alltid prioritere høyt å ta vare på kommunens grønne områder i plan- og byggesaker.
I partiprogrammet vårt står det:
-  Færder Arbeiderparti vil sørge for at naturverdier og miljø sikres i høyere grad enn i dag - både på land, i skjærgården og over og under vann.
-  Færder Arbeiderparti vil sette sterkere krav til utbyggere om å ta hensyn til natur og miljø.

b) Arbeiderpartiet har arbeidet for innføring av lokale restriksjoner på bruk av vannscootere - etter at den nasjonale reguleringen ble fjernet.  Årsaken er at vannscootere er spesielt støyende og har et kjøremønster som gir økt risiko i forhold til andre fartøyer. Men vi ønsker begrensninger på fart for alle typer båter.
I partiprogrammet vårt står det:
- Færder Arbeiderparti vil sette maksgrense på sjøen til 5 knop innenfor 300 meter fra land.
(I dag er fartsgrensen 5 knop i spesielle områder, men ellers bare innenfor 100 meter fra land).

c) Arbeiderpartiet mener at det tradisjonelle friluftslivet bedrer folkehelsen, og at man med små ressurser kan tilrettelegge for aktivitet for flere. Vi har vært pådrivere for økt merking av turstier og for bedre informasjon om mulighetene gjennom turkart, brosjyrer og ved å legge turforslag på nett, f.eks. på UT.no.
I partiprogrammet står det:
- Færder Arbeiderparti vil at tilgjengelighet til friområder, badeplasser og svaberg sikres for allmennheten med bedre tilgjengelighet og skilting/merking.
- Færder Arbeiderparti vil at det lages turkart og anlegges flere sykkelstier. Det skal utarbeides en plan for merking av stier og turveier i Færder kommune.

d) Dette er en ny idé for oss, og vi trenger dokumentasjon på behovet for en slik ordning for å ta stilling til forslaget. I dag tildeles midler til tiltak for funksjonshemmede og andre med spesielle behov innenfor en budsjettramme for midler til alle typer friluftstiltak. Arbeiderpartiet prioriterer tiltak for personer med spesielle behov høyt.

e) Dette er ikke en aktuell problemstilling i Færder eller våre nærområder.

f) Arbeiderpartiet har alltid hatt stort fokus på å ivareta allmennhetens tilgang til kysten. Vi har vært svært restriktive i alle saker som gjelder dispensasjon for bygging og andre tiltak i strandsonen. Vi har stemt for tilbakeføring og riving i saker der noen har tatt seg til rette og bygd ulovlig eller privatisert på ulovlig måte. Ulovlige stengsler kan ikke tolereres. Når anledningen byr seg, må kommunen være klar til å kjøpe tilbake eiendommer i strandsonen som er viktige for allmennheten.
Allemannsretten er under press i Færder kommune med alle hytteeiendommene i utmarka og spesielt i strandsonen. Færder Arbeiderparti vil alltid kjempe for allemannsretten og vil ikke tillate at denne svekkes gjennom uheldige enkeltvedtak.
I partiprogrammet vårt står det:
- Færder Arbeiderparti vil arbeide mot nedbygging og privatisering av strandsonen.
- Færder Arbeiderparti vil arbeide aktivt for tilbakekjøp av eiendommer i strandsonen til friområder og allmenn ferdsel.
- Færder Arbeiderparti vil sikre at store deler av Håøya og Mågerø gjøres tilgjengelig for allmennheten.

RØDT TØNSBERG v/leder Ole Marcus Mærøe

a) Rødt vil verne utmark og uberørt natur fra utbygging.

b) Rødt vil ha lokalt forbud mot vannscootere og lave fartsgrenser nærme land. Vi vil heller ikke ha arrangementer som Tønsberg Båtrace i kanalen/byfjorden – på grunn av forurensing og støyforurensing.

c) Rødt vil støtte at prosjekter for å merke turstier kan få midler fra kommunen.

d) Rødt jobber for at dette behovet skal dekkes av folkehelsemidler og friluftslivsmidler som fylkeskommunen fordeler. Vi vil øremerke deler av disse midlene til tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det er viktig for oss at folkehelsearbeid må være inkluderende og ha en sosial profil.

e) Rødt er mot bygging av vindkraftanlegg på land, også i våre områder.

f) Rødt vil verne allemannsretten langs kysten, og si nei til bygging i strandsona. Vi vil jobbe for å fjerne ulovlige stengsler der allemannsretten gjelder.

SV TØNSBERG v/2. kandidat Elise A. T. Løkø

a) I SVs vedtatte program står det blant annet at Vannkvaliteten i Merkedamselva og Aulielva må bedres. En av virkningene vil være at vannet i Byfjorden blir bedre slik at det skal være helt trygt å bade både på Kaldnes og i bysentrum. SV vil bidra til å utforme en helhetlig bevaringsplan for Oslofjorden. Denne skal sørge for opprettelse av marine verneområder, restaurering og opprydding i de omliggende kommunene, inkludert Tønsberg.

b) SV vil innføre like regler for bruk av vannskutere i hele Oslofjorden, regler som tilgodeser hensynet til sårbart fugleliv og fredelig friluftsliv. Målet er å gjeninnføre forbudssonen på 400 meter fra land.

c)  Sørge for trygge gang- og sykkelstier fra Tønsberg sentrum til bade- og rekreasjonsområder, samt sikre kyststi langs hele kysten og fullføre sykkelstien Tønsberg-Revetal. I tillegg til å merke disse, er det viktig for SV at de er tilrettelagt og universelt utforma for rullestoler og barnevogner.

d) For SV er tilrettelagt friluftsliv viktig. Vi har ikke planlagt en tilskuddsordning, men vi skal ta med oss tanken videre i arbeidet med tilrettelagt friluftsliv.

e) For SV er miljøet svært viktig. I vårt program står det at vi vil styrke energiøkonomisering og produksjon av ny, fornybar energi. Samtidig vil SV ikke ha vindkraft på Skrim og Vindfjell! Derfor vil vi stille krav om nullutslipp fra nye bygninger og der igjennom oppmuntre til egenproduksjon av energi gjennom sol, bio, grunnvarme eller vind.

f) For SV er allemannsretten veldig viktig. Vi ønsker en kyststi langs hele kysten vår, og derfor må vi kanskje se på oppkjøp av eiendommer i strandsonen. Vi følger nøye opp med kommunen i byggesaker.

VENSTRE TØNSBERG v/ordførerkandidat Suzy Haugan

a) Vi har tro på vern gjennom bruk, og tilgjengeliggjøre nærnaturen gjennom for eksempel turstier. Eksempelvis ønsker vi å etablere kultursti langs elva mellom Revetal og Linnestad. Re kommune har et turkart, som nå er modent for gjennomgang og evntuell utvidelse. Vi ønsker også, i dialog med grunneiere - en merket, trygg sykkelrute fra Risås til Langevann.
Nærnaturen finner man også i byen og nærsentrene våre, i form av grønne lunger og fellesarealer. Nærnaturen i sentrum er viktig å ta vare på og utvikle, både estetisk og funksjonelt for å lage gode uterom, spesielt for barn, men også for folk i alle aldre. Før sommeren fikk Venstre gjennomslag for at kommunen skal utvikle en kvalitetsstandard for utvikling av felles uteareal. Det har vi tro på kan løfte nærnaturen i fellesarealene tett på der folk bor. Vi vil legge til rette for mer uorganisert aktivitet ute, for eksempel ved å være positive til etablering av flere lekeparker. Slik kan man sikre aktivitet ute for innbyggere i alle aldre.
Venstre vil støtte fritidsarenaer der barn og unge kan treffes i trygge, positive omgivelser.
Venstre ønsker ikke at tettstedsutvikling spiser opp dyrket mark og naturområder. Vi vil derfor arbeide for en kompakt og planmessig utvikling, hvor det offentlige tar tilbake initiativet i by- og stedsutvikling. Vi vil ha områdeplaner for nærsentrene, som sikrer en helhetlig utvikling av områdene hvor også nærnaturen blir hensyntatt. Vi vil være lojale mot kommune- og arealplaner med tilhørende rekkefølgebestemmelser. Vi vil bevare det biologiske mangfoldet i utbygging og planarbeid. Venstre jobber for bedre beskyttelse av Aulivassdraget, Vellebekken og andre vassdrag, med tanke på vannkvalitet og biologisk mangfold.

b) Vi er opptatt av rent hav, rene strender, rene elver og ren byfjord. I arbeidet for en ren og trivelig kyst vil vi fortsette kampen mot plast i havet, jobbe for at Tønsberg blir en plastfri kommune, og øke kommunens innsats med strandrydding. Vi ønsker at flere skal engasjere seg i dette, kommune, innbyggere og foreninger, kan flere for eksempel adoptere en strand? https://holdnorgerent.no/adopterenstrand/ 
Rene fellesarealer langs sjøen skaper trivsel, både for dyreliv og mennesker. Vi må ha nok søplebøtter på fellesarealer, og god tømming av de.
Vi ønsker begrensninger på motorisert ferdsel og fart langs kysten av hensyn til dyreliv og mennesker.

c) I dag må man oppsøke turistkontor eller være lokalkjent for å finne frem til de ulike opplevelsene i sentrum, museer, parker osv. Her ser Venstre muligheter. Vi vil skilte byen på en hensiktsmessig måte slik at alle kan orientere seg til fots og på sykkel, og raskt oppfatte hva Tønsberg by har å by på. Dette gjør byen vår og uteområdene i sentrum tilgjengelig både for innbyggere og besøkende.
Vi vil at det skal utvikles et digitalt turistkart over nye Tønsberg som markerer kulturtilbud, turstier og andre aktiviteter.
Venstre er et parti som lytter til fagfolk og foreningslivet, og vil være lydhøre for innspill og tilbakemeldinger fra for eksempel turistforeningen.

d) Vi vil etablere og synliggjøre ordninger for gratis utlån av aktivitetsutstyr i kommunen slik at alle kan delta i friluftsliv uavhengig av familieøkonomi.
Venstre vil sikre alle barns deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig av familieøkonomi, for eksempel med utvidelse av aktivitetskortet. Aktivitetskortet består av ulike ting, men kan også handle om tilrettelagt friluftsliv.

e) Vindkraft er bra og et godt alternativ til fossil energi. Men vindkraftverk på land kan ha store konsekvenser for naturen. Naturinngrep, miljøødeleggelser, støy, lys, ødeleggelser av naturmangfold og reduserte naturopplevelser er noen innvendinger. Verneverdiene kan være så store at det er uforenlig med utbygging. Slik ser vi på vindkraftutbygging i vårt område.
Av hensyn til klassisk naturvern bør teknologi for havvind utvikles ytterligere som et alternativ, samt forsterking av Norges eksisterende vannkraftverk.

f) Vi vil ha en streng håndheving av lovverket rundt utbygging i strandsonen. Vi vil også gjøre det vi kan for å at eventuelle stengsler som hindrer allemannsretten blir fjernet.

TØNSBERG ARBEIDERPARTI v/Lars Jørgen Ormestad

a) Vi mener det er viktig å bevare gode bomiljøer. En viktig del av disse er nærnaturen. I hele den nye kommunen har vi nærhet til naturen, enten det er på Eik, på Tolvsrød, på Revetal, i Våle eller i Undrumsdal. Mange steder har vi fantastiske frivillige som bidrar til å holde stier merket og åpne, disse vil vi gi tilskudd til fortsatt merking og vedlikehold. På Barkåker har vi vært tydelige motstandere av et datalagringssenter i området der lysløypa går. Vi ønsker å ta vare på nærnaturen, slik at innbyggerne i kommunen fortsatt kan ha flotte lokale turområder.

b) Så lenge den motoriserte ferdselen ikke er et stort problem, vil vi ikke legge begrensinger for dette. Fartsgrensene langs land må respekteres. Dersom f.eks. vannscootere blir et stort problem vil vi vurdere å innføre lokale forskrifter som begrenser bruken av disse. Dette må gjøres i samarbeid med Færder.

c) Vi har programfestet dette: «Sikre allmennheten tilgang til friluftsområder gjennom tilskudd til merking og vedlikehold, for å sikre gratis fysisk aktivitet for alle».

d) Dette er et emne som vi ikke har nok kunnskap om, men det er viktig å tilrettelegge for at alle skal ha muligheten til å bruke friluftslivet. Vi støttet forslaget om en handicaprampe på Langevann og på Sandsletta i Re kommune.

e) Arbeiderpartiet mener at vi bør satse mer på flytende havvind. Vi ønsker å bygge ut vindkraft på steder der det er gode vindforhold, der naturhensyn blir ivaretatt og der det samtidig er lokal støtte til utbyggingen. Det at NVE mener at området rundt Merkedammen (og resten av området inn i Sandefjord kommune og inn i Skrimfjellene) er spesielt godt egnet for vindkraft fordi det er «et lavere konfliktnivå» er en merkelig argumentasjon. Vi anser området rundt Merkedammen som et viktig friluftsområde i Vestfold, noe som antagelig var grunnen til at kommunene i Vestfold gikk sammen og kjøpte området i 1964.

f) Arbeiderpartiet vil grunnlovsfeste allemannsretten. Vi kommer til å opprettholde byggeforbudet i 100-meterssonen. Vi ønsker å øke oppkjøpet av arealer av friluftslivsformål for alle. I både Tønsberg og Re har vi vært strenge i forhold til dispensasjoner til kommuneplanen og til byggeforbudet i 100-meterssonen. Vi vil i tillegg påse at kommunen fjerner ulovlige stengsler når vi får kjennskap til slikt.

SENTERPARTIET TØNSBERG v/2. kandidat Heidi Myhre

a) Naturen er viktig for innbyggernes livskvalitet. Det skal derfor unngås utbygging i områder hvor det pr. i dag er aktive turstier og lekeområder. I Senterpartiets program står det at det er viktig å sette noen langsiktige grenser på kartet: hit, men ikke lenger, i forhold til omdisponeringer fra LNF-områder. Vi vil også verne om grønne lunger i bysentrum.

b) Sjøen er attraktiv for menneskene. Den må derfor i mest mulig grad være allmenn tilgjengelig. Vi vil derfor stemme imot forslag om mer utbygging i strandsonen. Men når mennesker ferdes nær og på sjøen, er det vesentlig at vi kan svømme. Senterpartiet vil sikre alle skolebarn tilgang til basseng og styrke svømmeundervisningen. For ytterligere sikkerhet vil Senterpartiet opprettholde dagens bestemmelser om begrenset fart i deler av Tønsberg-skjærgården.

c) Senterpartiet vil at alle, uansett hvor de bor i kommunen, skal ha tilgang til turstier og skiløyper i sitt nærmiljø. Og skal man kunne ferdes der, må løypene være merket og tilgjengelige. Vi vil i samarbeid med grunneiere,  lokale idrettslag og øvrige lag og foreninger, jobbe for en helhetlig kartlegging av turstier og friluftsareal i hele nye Tønsberg. Mulighetene bør innarbeides i felles digitale kart som er lett tilgjengelige for alle innbyggerne. Det må også opparbeides mulighet for parkering i turområder utenfor sentrumsnære deler av kommunen. 

d) Senterpartiet vil ha sterk satsing på folkehelsetiltak for å forebygge sykdom. En meningsfylt hverdag med fysisk aktivitet, et sunt kosthold og et sosialt fellesskap er viktig for helsa vår. Vi vil legge til rette for lavterskeltilbud som for eksempel trimgrupper og grønn omsorg. Senterpartiet vil knytte unge, eldre og mennesker med ulik etnisk bakgrunn sammen gjennom kultur- og friluftsaktiviteter. 
I tillegg vil vi opprettholde, og om nødvendig styrke dagens mulighet for lag og foreninger å søke om tilskudd til sine aktiviteter.
Senterpartiet sentralt jobber for å innføre mva-refusjon for all frivillighet i landet.

e) Pr. i dag er det ikke utpekt noe område i nye Tønsberg til utbygging av vindkraft. Men nasjonalt ønsker Senterpartiet en oppbremsing når det gjelder utbygging av vindmølleparker. Dersom det kommer opp en utbyggingssak i vår kommune, forventer vi at vi har vetorett, dersom utbyggingen er uønsket. Vi vil forsøke å lytte til befolkningen. Europas kraftbehov er ubegrenset. Våre naturområder er begrenset.

f) Tønsberg Senterparti har som ett av sine hovedpunkter å være en tydelig forsvarer av allemannsretten. Det innebærer også å sikre og bedre tilgjengeligheten for alle langs sjøen. Det som hevdes å være ulovlige stengsler, bør få en juridisk vurdering med vedtak. Dersom vedtaket sier at stengselet må fjernes, må kommunen passe på at dette blir gjort.
Videre må vi sørge for at våre kommunale badestrender blir holdt i orden, og at våre vakre kyststier blir vedlikeholdt og merket.

Skrevet av Anne-Lene Stulen 14. august 2019