Naturens dag 22. August

Vi vet alle at vi står overfor en alvorlig klimakrise. At vi står midt i en naturkrise som er like alvorlig får langt mindre oppmerksomhet. Det på tross av at rapportene fra FNs naturpanel roper et tydelig varsku om naturtapet.

Naturkrisen må på dagsorden

Per Hanasand, Styreleder i Den Norske Turistforening (DNT)

Niels Aall-Lyche, Styreleder i DNT Tønsberg og Omegn

Vi vet alle at vi står overfor en alvorlig klimakrise. At vi står midt i en naturkrise som er like alvorlig får langt mindre oppmerksomhet. Det på tross av at rapportene fra FNs naturpanel roper et tydelig varsku om naturtapet.

Naturen rundt oss forsvinner, og flere arter er nå truet enn på noe annet tidspunkt i menneskehetens historie.

Da er det et enormt paradoks at vi samtidig fortsetter å forsyne oss uhemmet av natur, også her i Norge. Det skjer gjennom de store naturinngrepene, som vindkraft på land, men også gjennom de små. Et alpinanlegg der, et hyttefelt her. Et industrianlegg her, en kraftkabel der. Hver for seg kan utbyggingene synes ubetydelige, og begrunnelsene kan være gode. Resultatet er likevel at vi bygger ned landet – bit for bit.

Slik kan vi ikke fortsette.

Naturens dag

Søndag 22. august arrangerer Den Norske Turistforening «Naturens dag», med små og store arrangementer over hele landet. Dette gjør vi i samarbeid med Norsk Friluftsliv, WWF-Norge, Sabima, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv.

Fram til nå har vi basert oss på at naturen er en uendelig, gratis vare som det bare er å forsyne seg av. Det kan komme til å koste oss uhyggelig dyrt. For til syvende og sist vil ikke vi mennesker klare oss om naturmangfoldet reduseres for mye.

Sammen ønsker vi oss flere politikere som tar naturens parti.

Vi ønsker oss en valgkamp hvor naturtapet er på dagorden, og vi ønsker oss en mer ambisiøs naturpolitikk.

Vår oppfordring

Naturvernet løper som en rød tråd gjennom hele DNTs 150 år lange historie. Vi har kjempet for nasjonalparker, hindret at unike vassdrag ble lagt i rør, jobbet for bevaring av hundremeterskogene, og for at viktige fjellområder ikke skal bygges ned bit for bit.

Nå mobiliserer vi, som Norges største friluftsorganisasjon, for at naturkrisen må bli like tungtveiende i fremtidens politiske og økonomiske avveiinger som det klimakrisen har blitt.

Vi har følende oppfordring til alle partier som stiller til høstens valg:

  • Bevar de inngrepsfrie og større sammenhengende naturområder vi har igjen
  • Etabler et arealregnskap som alle norske kommuner må ta i bruk. Vi må vite hvilken natur vi fortsatt har og hvilken vi mister
  • Styrk kommunenes kompetanse i natur- og klimaarbeidet.
  • Etabler statlige planretningslinjer for fjellområder med stort utbyggingspress
  • Oppfordre alle kommuner til å etablere en langsiktig utbyggingsgrense mot utmarka.
  • Start en «Naturkur» med tiltak og løsninger som er bra for både naturmangfold og klima.
  • Følg opp kommunenes dispensasjonspraksis i strandsonen og hindre ytterligere bit for-bit nedbygging.
  • Sikre at alle har lett tilgang (maks 500 meter) til nærmeste nærturterreng.
  • Grunnlovsfest allemannsretten.

Skrevet av Mats Kneppen 22. august 2021