vilkår for deltakelse på våre turer

Generelle vilkår for deltagelse på DNT TO's turer


Gjeldende fra 01.04.2022

Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, leirer, arrangementer og kurs i DNT Tønsberg og Omegn's (DNT TO's) regi. 

Før du bestemmer deg for en tur, anbefaler vi at du leser denne informasjonen om fellesturer

1. Påmelding/medlemskap

Fellesturer og kurs er åpne for alle DNT-medlemmer som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen. Påmelding: se viktig informasjon. Ikke-medlemmer må ved påmelding tegne medlemskap i foreningen. For deltakeren er påmeldingen bindende. Ved påmelding anbefales å ha medlemsnummer klart. Dette finner du på medlemskortet.

2. Avtale/dokumenter

Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av:
– Turprogrammet for gjeldende år med opplysninger, turbeskrivelse og generelle vilkår.
– Kvittering fra innbetalingsgiro.

3. Pris

Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt i katalogen. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10% av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling

Før turen får deltakeren tilsendt en giro på innbetaling av reisen.

5. Forsikringer

DNT TO vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

6. Avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse

DNT TO må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling gjelder: 
• 14–4 dager før avreise: arrangøren beholder 50% av arrangementets pris.
• 3–0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder hele arrangementets pris.

7. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNT TO ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring.

8. Avlysning av arrangement

Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, færre enn 4 deltakere, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 14 dager før avreise. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

9. Endringer av arrangementet

Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig.

10. Deltakernes ansvar

Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/ psykisk i stand til å delta på arrangementet.  Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Se forslag til pakkeliste. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen.

11. Klager

Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT TO så raskt som mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.

12. Forbehold

Informasjonen i katalogen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. Som deltaker på våre turer arrangert av DNT TO kan du bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNT TO's egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere dette til turleder når turen starter.